Om hallen

Hallens personale, bestyrelse og historie.

Personale

Multihuset og svømmehallens personale.

Halinspektør: Tinne J. Granat

Badeassistent: Peter Grøn Jensen

 

Samt et mindre antal livreddere og servicemedarbejdere i forbindelse med svømmehallens offentlige åbningstider.

Bestyrelse

Multihusets bestyrelse består af:

 • Formand: Henrik Heindorff
 • Næstformand: Bent Lundgren Larsen
 • Sekretær: Jesper Bendix
 • Menig medlem: Bente Bo Jensen
 • Menig medlem: Steen Rytter Nielsen

Butik

Badetøj og andet svømmeudstyr kan købes i svømmehallens kiosk.

Svømmeudstyr kan købes i svømmehallen:

 • Badebukser
 • Badeshorts
 • Badedragter
 • Klipklapper
 • Badehætter
 • Næseklemmer
 • Ørepropper
 • Svømmebriller
 • M.m.

Historie

Støvring Svømmehal er smukt placeret i Mastrup ådal ved Støvrings gamle mølledam og med Mastrup å som nabo.

1937
Støvring Friluftsbad etableret på initiativ af forstander Robert Stærmose fra Støvring Højskole. Gravearbejde skete med håndkraft. Friluftsbadet indviet 19. september i overværelse af 3000 mennesker. Byggegrunden skænket af mølleriejer Jens Marinus Søndergård.
1942
Danmarksmesterskaberne i svømning i Støvring friluftsbad. Organiseret af forstander Robert Stærmose fra Støvring Højskole.
1962
Omklædningsrummene fra 1937 nedlægges og nye opføres.
1970
Friluftsbadet får opvarmet vand
1971
Bassin og renseanlæg ombygget for at kunne klare driften af et opvarmet bassin.
1974
Termotæppe indkøbt, skænket af byfestkomiteen.
1976
Temperaturen i det lille bassin er konstant 28 grader.
1982
Afdækket terasse med bænke og stole. Parkanlægget omkring badet giver sol og læ som tiltrækker mange gæster. Bademester er Ivan Amtoft.
1994-95
Svømmehallen opført på friluftsbadets grund.
1995
Svømmehallen taget i brug 1. april 1995 og officielt indviet 5. maj samme år.

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende almennyttige institution Støvring Multihus.

§ 1.
Den selvejende almennyttige institutions navn er
»STØVRING MULTIHUS« og dens hjemsted er Rebild Kommune.

§ 2.
Institutionens formål er drift og udlejning af Multihuset og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Institutionen ejer selv sin formue og hæfter selv for lovligt indgåede forpligtelser. Institutionen er en videreførelse af den selvejende almennyttige forening Støvring Friluftbad.

§ 3.
Som medlemmer af den selvejende institution kan optages enkeltpersoner, der er fyldt 18 år, samt foreninger.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et kalenderår ad gangen.
Medlemmerne hæfter kun med det betalte kontingent for institutionens forpligtelser.
Stemmeret på generalforsamlingen opnås kun såfremt man er medlem pr. 31. december forudgående år.

§ 4.
Institutionens regnskabsperiode er kalenderåret. Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne. Regnskabet udarbejdes af en registreret revisor udpeget af bestyrelsen.

§ 5.
Generalforsamlingen er institutuionens højeste myndighed i alle dens anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer – jf. dog § 9.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med mindst 14 dages varsel på svømmehallens hjemmeside samt ved opslag i Svømmehallen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1.    Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
2.    Formandens beretning for det forløbne år.
3.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4.    Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår.
5.    Fastlæggelse af kontingent.
6.    Indkomne forslag.
7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse.
8.    Eventuelt.

Hvert medlem har én stemme. Foreninger, der er medlemmer, har ligeledes kun én stemme hver. Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises efter forlangende. De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal – undtaget er dog ændringer af nærværende vedtægt og foreningens ophør jf. § 9. Alle afstemninger sker skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Kandidater kan vælges uden at være tilstede, forudsat de forud for generalforsamlingen har tilkendegivet, at de ønsker valg.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt ændringsforslag til disse.
Forslag til generalforsamlingen skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Revisorerne skal have modtaget det afsluttede regnskab så betids, at dette kan være revideret, og senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt tillige med dagsorden til eftersyn i Svømmehallen.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Forlangendet fra medlemmerne skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget af en dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som en ordinær generalforsamling, dog senest 7 uger efter modtagelse af anmodningen.

§ 7.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen kan suppleres med 1 - 2 medlemmer udpeget af Rebild Kommunes byråd. De valgte bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis hvert andet år. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv ved afstemning blandt sine medlemmer, en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer i foreningen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Intet bestyrelsesmedlem må modtage løn/vederlag eller honorar for sit arbejde i den selvejende institution.
Institutionen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.

§ 8.
Til ændring af den selvejende institutions vedtægter kræves mindst 2/3 flertal i forhold til afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Rebild Kommunes byråd

§ 9.
Institutionen opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Støvring kommune. Denne disposition skal godkendes af Rebild Kommunes byråd.

§ 10.
Bestyrelsen skal foranledige udfærdiget en lejekontrakt med fremtidige lejere og påse, at kontrakten overholdes.

Ikrafttrædelse af ovennævnte vedtægter er d. 11. marts 2019.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 11.marts 2019.
Godkendt af Rebild Kommunes byråd den 28. maj 2020.

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk